شعر

 

 

خشم دیگر مال این حرف‌ها نیست
خشم اصلن به این حرف‌ها نمی‌خورد دیگر
خشم اگر به چشم‌های ملت نگاه می‌کند در خیابان‌ها
و همین‌طور که می‌بینید صدایش هم در نمی‌آید ادامه مطلب