شعر

اندوه

من اندوه بودم
در اتاقی زرد
که دور تا دور دیوارهایش را عنکبوت ها تار تنیده اند
عنکبوت های محافظ
که از حضور هر حشره سایبرنتیکی که برای شنود می فرستند
جلوگیری کنند ادامه مطلب