کوزه به سرها

 

بر اوآشکار شده که صدای مردگان می شنود

اما صدای مردگان شنیدنی نیست

برجستگی های لاله گوش مانع مزاحم میان ماست

ادامه مطلب