یادداشت

توضیح ضروری

۱ –  در اوایل دهه‌ی هشتاد، زمانی که پایگاه اینترنتی مطرود به سعی حلقه‌ای از شاعران جوان و سرخورده از فضای حاکم بر شعر دهه‌ی هفتاد پایه‌گذاری شد، مصمم بود تا در برابر نهادگرایی ادبیات ساکت ننشیند و تولیدِ کارگاهیِ کالای ادبی را با تولید جمعی و نامتمرکز شعر جایگزین کند. ده سال بعد اما زمانی که اینجا و آنجا در ارجاع به مطرود از “شاعران مطرود” یا “بچه‌های مطرود” نام آورده می‌شد، پی برد که در ایجاد این ذهنیت نمی‌توان تنها اقتضائات و انگاشته‌های جامعه‌ی ادبی را مقصر دانست. مطرود خود به محفل و نهاد دیگری مبدل شد و همین از محوری‌ترین دلایل انتشار بیانیه‌ی دوم بود و در پی آن توقف مطرود.

۲ – همانطور که در بدو بازگشایی وب‌سایت و در بیانیه‌ی سوم آمده است، مطرود در دوره‌ی جدید فعالیت‌، بر حذف هر شکلی از نهادینگی و مرکزیت اصرار می‌ورزد و از این قرار، موضوع عضویت گروهی را، با هر تعبیر و تفسیری که از آن مستفاد می‌شود، منتفی می‌داند؛ چه در مورد نویسندگان باقی مانده از جمع اولیه‌ی مطرود، و چه در مورد نویسندگانی که بعدها کارشان را در این وب‌سایت منتشر کرده‌اند و می‌کنند. پوشیده نیست که این گشودگی را نباید به معنای فقدان خطی مشی و مواضعی تلقی کرد که پایگاه اینترنتی مطرود طی سال‌های گذشته نمایندگی کرده است.  در طول دوران فعالیت وب‌سایت پیش آمده است که افراد به هر دلیلی خواسته‌اند مطالبی که پیشتر برای انتشار به مطرود سپرده بودند از روی سایت برداشته شود. واضح است که مطرود به درخواست‌هایی از این دست، پیوسته ترتیب اثر داده است.

۳ – در روز‌های گذشته یکی از نویسندگان جمع اولیه مطرود، که رویکرد گردانندگان وب‌سایت را همواره در تعارض با ملّی‌گرایی و فارسی‌فیلیای مستتر در مواضع ادبی و فرهنگی خود دانسته‌اند، مصرّانه درخواست کردند که نام و آرشیو مطالبی که از ابتدای فعالیت مطرود در اختیار وب‌سایت قرار داده بودند، حذف گردد. مطرود ضمن اجابت درخواست ایشان بار دیگر تاکید می‌کند که این وب‌سایت، پایگاه یک دارودسته‌ی ادبی نیست و هر نویسند‌ه‌ و آرتیستی به موجب آنچه که تولید می‌کند و خطی مشی‌ای که در پیش می‌گیرد، خود‌به‌خود و به ناگزیر، این سو و یا آن‌سوی جبهه‌ای مستقر می‌شود که مطرود بنا دارد رسانه‌اش باشد.