مطرود توقف نمی‌کند زیرا یک وضعیت ناگزیر در دل روابط قدرت است نه یک واکنش ادبی و آرتیستی. پروژه ای در کار نیست که ختم به خیر شود، یا چنان که در این نشست یا آن مصاحبه گفته شده، عقیم شود یا منتفی باشد. [بخوانید]